Ангилал

Ангилал

Орж ирсэн он
Үйлдвэрлэсэн улс
Хөдөлгүүрийн багтаамж
Зориулалт
Даац
Эвдрэлтэй эсэх

Хүнд механизм