Нийт зар

630850

Өнөөдрийн зар

2419

12.625%
9.6875%
4.8125%
36.875%
32.125%
0.125%
0.125%