Нийт зар

653276

Өнөөдрийн зар

2005

5.44%
10.56%
4.8%
37.28%
39.2%
0.08%
0.08%