Нийт зар

31029

өнөөдрийн зар

944

10%
22%
13%
24%
25%
16%
17%