Нийт зар

630456

Өнөөдрийн зар

1059

12.625%
9.6875%
4.8125%
36.875%
32.125%
0.125%
0.125%