Нийт зар

653195

Өнөөдрийн зар

1668

5.44%
10.56%
4.8%
37.28%
39.2%
0.08%
0.08%